Tarifat E Internetit

Tarifat jane me TVSH te perfshire.
b-009

4 Mbps downnload / 4 Mbps upload : 1000 lek/muaj

Kontakto
img-row-051

8 Mbps downnload / 8 Mbps upload : 1300 lek/muaj

Kontakto
b-005

10 Mbps downnload / 10 Mbps upload : 1700 lek/muaj

Kontakto
b-008

20 Mbps downnload / 20 Mbps upload : 2500 lek/muaj

Kontakto

Menocom.al: Kontratat e Internetit

Neni 1. OBJEKTI KONTRATES
Ofrimi i Sherbimit Internet nga Operatori nepermjet rrjetit te tij te komunikimeve elektronike me specifikimet e dhena ne aneks.
Neni 2 Tarifat
1. Sherbimet, parametrat kryesore te cilesise dhe tarifat te ofruara nga Operatori dhe te pranuara
nga Pajtimtari, paraqiten ne Aneksin e kesaj Kontrate dhe jane pjese integrale e Kontrates se
nenshkruar midis paleve.
2. Tarifat e Sherbimeve jane objekt ndryshimi, te cilat vendosen dhe publikohen sipas kerkesave
te ligjit Nr.9918, date 19.05.2008, “Per Komunikimet Elektronike ne Republiken e Shqiperise” i
ndryshuar. Tarifat publikohen te perditesuara ne faqen www.menocom.al ….

Instead, the agents or publishers should https://writemypaper4me.org/ encourage, and open their door wide for acceptance that way writers can share their talents and experiences with the world.